Polityka Prywatności

FIRMY ProAUDIO-AVT

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez ProAudio-AVT Sp. z o.o. w celu marketingu produktów i usług poprzez otrzymywanie w formie elektronicznej informacje dotyczących produktów i ofert specjalnych z zakresu urządzeń audiowizualnych (informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną) i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o moich uprawnieniach w tym prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie marketingu produktów i usług poprzez otrzymywanie w formie elektronicznej informacje dotyczących produktów i ofert specjalnych z zakresu urządzeń audiowizualnych (informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 
 
Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
 
Uwzględniając wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, informujemy, iż:
 
 1. Administratorem danych osobowych jest ProAudio-AVT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ProAudio-AVT Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Graniczna 89A, 54-530 Wrocław, Nr NIP: 8942705118, Nr REGON: 932721672, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS nr KRS 0000075216, o kapitale zakładowym 1.982.000,00 zł, strona www: www.proaudio.pl adres e-mail: info@proaudio.pl
 2. Osobą wyznaczoną przez Administratora do kontaktu w zakresie danych osobowych jest: Tomasz Kwiecień
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w: rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszego Regulaminu.
 4. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia drogą elektroniczną usługi newsletter, a ich przetwarzania następuje w celu realizacji takiej usługi.
 5. Dane osobowe niezbędne dla procesu rejestracji i korzystania z usługi newsletter obejmują: adres e-mail.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna zgoda Usługobiorcy, zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 7. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę przekazane w procesie rejestracji nie będą przekazywane innym podmiotem, za wyjątkiem sytuacji przekazania ich odpowiednim organom państwowym i na podstawie upoważnienia ustawowego w przypadku żądania ich przekazania przez Usługobiorcę w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy.
 8. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 
 9. Dane osobowe przekazane w procesie rejestracji będą przetwarzane przez czas prowadzenia przez Usługodawcę działalności w zakresie przesyłania informacji handlowych w formie newslettera, chyba że wcześniej Usługobiorca zrezygnuje z otrzymywania takich wiadomości, co spowoduje usunięcie danych Usługobiorcy z bazy.
 10. Usługobiorca ma prawo w każdym czasie żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.
 11. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z zamówionych usług (otrzymywania informacji w formie newslettera), przesyłając taką informację w formie elektronicznej, a adres e-mail: info@proaudio.pl lub w formie pisemnej.
 12. Jeżeli usługobiorca uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będzie mógł w każdym czasie wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych osobowych w procesie rejestracji jest dobrowolne, co warunkuje jednak możliwość korzystania z Usługi - newslettera.